Oturupon-Meji:Irikis

OBORO NI SHORO OLOGUON NIFEDERE NISHORO OWO ONI
FEDERE AUN BABALAWO LODIFAFUN TOCUTU KUTU NISHORO
OGGUN.
OLORO TOROCHE ADIFAFUN EGUN


FOROS