Owonrin-obara:Irikis

OJUANI BARA OJUANI LOZURE KURIPA IGBA EÑI LOWO OTO
OBARA OPOPA EÑI LOGUE ORE ORUWA KOTO KOTO OFIKO
ADIFAFUN BEBE ARUNMALE OUNKO, AKUKO, EYELE LEBO.