Owonrin-idi:Irikis

OJUANI NI SHIDI ARIRE LEPANI KOSOBO LEPANI ADIFAFUN
AWO ASHELU TINSHOMO OLOJA.

FOROS