Otura-idi:Irikis

OTURA DI ADIFAFUN ELEGBARA ABEYALINI INLE OMODE OSAID ABEYEBE AWO TI NI OSHUN MOWANI ELEGBARA UMBOWASIYE AWO IFA MOYARE OSAIN AYAPA LEBO, BAWO OMO OSAIN ESHU TI PELU EYENI MERIN EMITIMO NI LOWONI ILE DIDE ILAYA NINAKU BABANI ASHE LODAFUN OSAIN.
ONIBO NIPONA ANIRI NIROMA ICHE OCHERI ADIFAFUN CUBERI TINCHOMA OLORDUMARE TUSA DE MAIZ AKUKO EKU LEBO.

IFA OTUNDI HALLODEDUN NAINI OCRUN ADAFUN OEBE UMBATI LE LULLECHA ONI CORUBO AIKORDIE YARAKO MEMBE ORUBO ONI APE RE NIA LOCOCHE ARBAN OLUN ALA.

KAFEREFUN OBATALA Y SHANGO.

NO WA BAWO OMO OZAIN ESHU TI PELU EYENI, MERIN EMITIMO NI LOWONI ILE DIDE ILAYA NINAKU BABA NI INSHE EBBO KUELU NA ORUKO NI SHANGO MOFE AKUKO MEYI ABEBO MEYI SI ORUNMILA ALA FIE ORI EWE NI OGUEDE OKAN EYANLA SI NA IBEYI MAYESI SI ORI ELLA BABA ATI KERAN.

FOROS