Ofun-obara:Irikis

OFUN BARA OFUN SUSU OLOREMI OBARA SUN SUN OROSALE ADIFAFUN ARIBITO. TONLOFE OYA LOBINI EURE LEBO. AKUKO, OWUNKO, EYELE LEBO.

FOROS