Obara-owonrin:Irikis

OBARA JUANI OBARA NIFE JU JU OMO OLUWO ATOPOLO
OBARA KELEYE OBARA NI WANI ALEYE OTORI LAYE O
OSOBO. OÑI WANI ELEGBARA KUNHEYEKUN OBARA OÑI
WANI KOTOKUN.


FOROS