Idi-Meji:Irikis

ODI MEYI ASHAMA ARUMA KODIMA IKU, KODIMA SHUKURU KURU KIELE BITI BITI KOGOBALE NI ABITI ADIFAFUN AYO OMO OÑI YEGAN AIKORDIE LEBO


FOROS