Ogbe-owonrin:Irikis

EKUEKUEYE NI OMO KEKERE ADIRE OROMODIO FUN FUN ARERELAWA ADIE ERE TASHE ADIE. ADIE WIWO NI OKU LERI
ADIFAFUN OGBE WALE KETE WALERI ADIFAIA NI ASIWERE
LODAFUN ELEGBA.


FOROS